Tổ trưởng: Lương Thị Ngọc Thủy


Tổ phó: Lương Thị Doanh